Native Americans * Indian languages * Native American tribes

Lexique Montagnais [archive]

This article has been archived from the now-defunct La Piste Amérindienne site (http://www.autochtones.com/) for educational purposes. Contents are the sole property of the authors. Please visit our Article Archive Index for further information. If you are the author of this article and would like to make changes to it, or if you are the author of another article you would like us to add to our archives, please contact us.

Lexique Montagnais (Innu lexicon)

Le montagnais, ou innu, fait partie de la famille linguistique algonquienne. Cette langue s'apparente au cri, à l'atikamekw et au naskapi. Plus de 80 pour cent de la population montagnaise parle sa langue ancestrale. Elle est enseignée dans les écoles dès le primaire et se parle couramment dans les familles. L'innu est parlé dans les neuf communautés situées sur la Côte-Nord du fleuve St-Laurent et dans la région du Lac St-Jean.

ANIMAUX

Français Innu
Aigle mitshishu
Brochet tshinusheu
Caribou atiku
Castor amishk
Corbeau kakatshu
Chien atim
Chat minush
Gai gris uishkatshan
Huard muak
Lamproie upessamu
Lièvre uapush
Loup maikan
Lynx pishu
Marte uapishtan
Orignal mush
Ours mashk
Perdrix pineu
Renard matsheshu
Saumon utshashumek
Truite mashemekush

ARBRES

Français Innu
Arbre mishtiku
Au millieu d'un boisé tauashku
Bouleau ushkuai
Champignon ushkuetui
Épinette sheshekatiku
Épinette blanche minaiku
Feuille nipish
Fleur uapikun
Groseillier shapuman
Mélèze uatshinakan
Pin ussishk
Pissenlit amu-uapikan
Pommier uapimin-mishtiku
Tremble mitush
Sapin innasht

OUTILS ET MATÉRIAUX / AITAPASHTAUNA

Français Innu
Aiguille shaputinikan
Arc atshapi
Canot ush
Chaise tetapuakan
Clou tshishtashkuan
Ciseau takukuman
Corde pishakaniapi
Couteau mukuman
Cuir pishakan
Fusil passikan
Hache ushtashku
Lit nipeun
Marteau utamaikan
Piège tshishunakan
Raquette asham
Table mitshishuakan
Tasse minakan
Théière nipishapussiku
Toboggan utapanashku
Vaiselle unakan

PARTIES DU CORPS / UIAU

Français Innu
Bouche utun
Bras ushpitun
Cheveu pishkueun
Cil umishapunan
Cou ukueiau
Coude utushkun
Cuisse upuam
Dent uipit
Doigt uninitshititshan
Dos ushpishkun
Épaule utitiman
Front ushkatiku
Genou utshikun
Hanche ushukan
Jambe ushkat
Joue unuai
Langue utenni
Main utitshi
Menton utapissikan
Mollet utashtan
Moustache uishtui
Nez ussun
Nombril utishi
Ongle ushkashi
Oreille utukai
Orteil uninitshishitan
Os ushkan
Palais unakashkua
Paupière upapunan
Pied ushit
Poignet ukunititshi
Poitrine ushkassikan
Sourcil umamam
Squelette utatakuakan
Talon ututan
Tête ushtikuan
Ventre ushkatai
Yeux ussishikua

VÊTEMENTS / MATSHUNISHA

Français Innu
Bas mitash
Bas de laine mitashiapiu-mitash
Blouse matinetiss
Blouson matinet
Bonnet montagnais sheshipatuan-akunishkueun
Bottes pitussineun
Bretelles utashpishun
Caleçons pitu-anakapeshakan
Camisole pituetshishkaun
Ceinture pakuteun
Chandail kukushakup
Chemise patshuanish
Echarpe kashkun
Foulard tapishkakan
Gants ninikashtish
Imperméable tshimuanakup
Manteau pitukup
Mitaine ashtish
Mocassins pishkanassin
Mocassin en fourrure de loup marin atshikuianassin
Mocassin en peau de caribou atikuianassin
Pantalon anakapeshakan
Pantoufles uniussin
Robes akup
Souliers mishtikushiussin
Veste de laine kukushakup

TEMPÉRATURE / ESHI-TSHISHIKAT

Français Innu
Arc-en-ciel anakapeshakanashinateu
Aurore boréale uashtushkau
Averse menutan
Brouillard kashkunipeshtan
Brume, brumeux kashkunu
Chaud tshishiteu
Eclairs uashtepanu
Eclaircis uasheiau
Ensoleillé minu-tshishikashu
Froid takau
Glace mishkumi
Grelons mishkumiutan
Humide minamuau
Nuage kashkun
Neige humide au printemps kassauan
Nuit humide minamu-tipishkau
Pluie tshimuan
Tempête tshishkueienitakuan
Temps glacial tshishin
Temps sec minuakatuteu
Tonnerre nanimissuat
Tornade kashtun
Tremblement de terre nanamishkueu

JOURS DE LA SEMAINE / ATUSHKANAN-TSHISHIKUA

Français Innu
Dimanche kussikuashunanu
Lundi ushkat-atushkanu
Mardi nishutshishiku-atushkanu
Mercredi tetau-tshishikau
Jeudi neutshishikau
Vendredi namesh-muakanu
Samedi mashten-atushkanun

MOIS DE L'ANNÉE / PISHIMUAT

Français Innu
Janvier tshishe-pishimu
Février epinishiminishkueu
Mars uinashku-pishimu
Avril shiship-pishimu
Mai nissi-pishimu
Juin uapikun-pishimu
Juillet shetan-pishimu
Août upau-pishimu
Septembre ushkau-pishimu
Octobre uashtessiu-pishimu
Novembre takuatshi-pishimu
Décembre pishimuss

SAISONS / ESHI-MISHKUTSHIPANIT PEIKUPIPUNA

Français Innu
Pré-printemps shikuan
Printemps milushkamu
Été nipin
Automne takuatshin
Hiver pipun

LOISIRS ET ACTIVITÉS / ESHI-METUENANANIT

Français Innu
Artisanat kussikuashunanu
Baignade pakashimunanu
Bicyclette pamitetapunanu nepissik
Canot, croisière pamishkanu
Chasse natau
Cueillette natamishinanu
Jeux metueun
Kayak kapeikukakanit
Pêche kusseu
Piégeage tishunakanitsheu
Randonnée pédestre pamutenanu
Raquette tshikashamanu
Ski de fond neshkitsheu
Ski-doo pami-tetapu neskitu
Trappage nakuakanitsheu

CHIFFRES

Français Innu
    1 peiku
    2 nishu
    3 nishtu
    4 neu
    5 patetat
    6 kutuasht
    7 nishuasht
    8 nishuaush
    9 peikushteu
   10 kutunnu
   20 nishunnu
   30 nishtunnu
   40 neunnu
   50 patetat tatunnu
   60 kutuasht tatunnu
   70 nishuasht tatunnu
   80 nishaush tatunnu
   90 peikushteu tatunnu
  100 peikumitashumitannu
 1000 peikutshishemitashumitannu

ARGENT / SHUNIAU

Français Innu
     0.01 $ shumanitshish
     0.05 $ patetat shumanitshish
     0.10 $ pushkutai
     0.25 $ nishtunnu shumanitshish
     1.00 $ peikuapiss
     2.00 $ nishuapiss
     5.00 $ patetat-tauapiss
   10.00 $ kutunnueiapiss
   50.00 $ patetat-tatunnueiapiss
  100.00 $ peikumitashumitannueiapiss
1000.00 $ peikutshishemitashumitannueiapiss
     0.20 $ peikutai
     0.40 $ nishutai
     0.60 $ nishtutai
     0.80 $ neutai

Additional Reading

 Amerindiens (en francais)
 Innu Myths
 Cree Culture

Sponsored LinksRead our article submission guidelines

Native Languages

Rhode Island map * Carrier * Suquamish * Sioux city * Owl Man

Would you like to help support our organization's work with endangered American Indian languages?